Urme pe apă | Traces on Water, 2006 – 2009

C.P.:

Tema acvatică revine cu obstinaţie şi se regăseşte şi în următoarea expoziţie de la Galeria P&B din Cluj (2005) şi reprezintă demersul propriu în care am pornit, de la fragmentul de lac către investigarea deltei ca univers. Abstractizarea trestiei devine un motiv în sine, ajungând prin repetiţie să devină preponderent în aproape toate lucrările care reprezintă apa. Dar inovarea majoră a acestei expoziţii o reprezintă tehnica picturii pe hârtie de calc. Această expoziţie rămâne un punct de plecare în studiul de caz al deltei, o investigare la nivelul apei a urmelor şi traseelor, a vegetalului reflectat pe suprafaţa ei.

Şi detalii peisagere ale lacurilor din Ciurila, Taga, Tarniţa, reflexii ale trestiilor, arborilor pe suprafaţa apei duc către un univers vegetal în care părţile sunt echivalente. Poate nevoia echivalenţei se regăseşte aici tocmai apărând din copilărie, datorită influenţei structurii mele sufleteşti.

Dar aceste lucrări şi observarea naturii în deltă se îndreaptă către noul ciclu din 2006-2007, intitulat “Urme pe apă”. Contopirea universului acvatic cu cel vegetal şi aerian şi împlinirea lor prin bogăţia luminii reflectate în felurite moduri creează un spectacol măreţ. Am privit atent acest miraj şi rezultatul a fost lucrarea care a şi dat titlul expoziţiei. Am preparat hărtia de calc cu ulei de in, pentru ca acrilul să curgă pe ea şi am întors-o privitorului când am expus-o în ramă, pentru a-i conferi adâncimea obţinută în plus prin transparenţa hârtiei şi pentru a o lăsa netedă, aidoma luciului apei. “Urme pe apă” reprezintă o caligrafie în două culori, în care albul şi negrul nu fac decât să traseze “urmele”. Expoziţia de la Galeria Veche din Cluj (2007), “Urme pe apă”, reprezintă cea mai recentă etapă din creaţia personală şi este direct inspirată de universul deltei dunării, de microcosmosul ei, o “cealaltă faţă a lucrurilor”. Aceasta cuprinde o suită de lucrări ce au ca punct de plecare imaginea simplă, în esenţă, a trestiei, pe traseul ei liniar. Trestia este explicită prin desen, un desen abstractizat şi minimalizat doar prin câteva linii de forţă. Linia este percepută, în acest sens, ca o expresie de fond a vieţii, a energiei simple dar perene, a unei mişcări perpetue şi de esenţă a vieţii. Delta, luată ca o îngemânare a trei elemente primare ale acestei lumi: pământul, apa şi cerul (aerul – prin esenţă lumina), face ca acest univers să fie atât de complex şi unic, în care lumina aceasta aparte şi vegetaţia atât de bogată mă impresionează şi face să simt o nevoie acută de a o reprezenta plastic. Multe lucrări sunt create în tehnica picturii pe hârtia de calc, tehnica picturii în laviuri, ale suprapunerilor succesive de culori transparente, experienţa practicată cu câţiva ani înainte tocmai pentru a reprezenta cât mai bine aceste reflexii şi unduiri ale apei şi trestiei. Prin contactul cu apa conţinută de culoare hârtia de calc se încreţeşte, astfel că la uscarea laviurilor ea creează un efect uşor tridimensional.

Claudia Moscovici, Romanian-American novelist and art/literary critic:

Claudiu Presecan‘s art looks like a more abstract, contemporary version of Monet’s paintings. Prescan’s latest series,Traces on Water (Urme pe apa) doesn’t just look like an updated Impressionism: it actually conceptualizes the complex (post)Impressionist interplay between the eye’s perception of light and the painter’s representations of water, sky and the beauty of nature. The artist states in his mission statement that his aesthetic revolution takes place by “escaping in Nature” to seek the sensations “that fulfill the soul through the dazzling interplay between water and light.”

As you can tell from the painting above, the lines and contours of Presecan’s paintings are more abstract and suggestive than in traditional Impressionist art. They merely hint at the objects they represent rather than showing them realistically. At the same time, Presecan’s artistic experiments with light are in some respects more philosophical (phenomenological) than materialist, as they were for the Impressionists.  Following in the footsteps of some of the classical philosophers, Presecan depicts water as the essence of nature. Not only is water, like air itself, an element basic to survival, but also it symbolizes the cycles of life. In its fluidity and blue-green color, water represents mystery, depth, calmness and luminosity.

 

C.P.:

The aquatic theme returns uncompromisingly, it is also found in the next exhibition from the P&B Gallery in Cluj (2005) and it represents the inherent demarche, from the lake fragment to investigating the delta as a universe. The abstraction of the reed becomes a motif in itself, becoming predominant by repetition, in almost all of the works which represent water. But the major innovation of this exhibition is the technique of painting on tracing paper. This exhibition remains a starting point for the case study of the delta, an investigation on water level of the shapes and lines, of the vegetation reflected on it. Landscape details of the lakes from Ciurila, Taga, Tarnita, reflections of the reeds and trees on the water surface lead to a vegetal universe where the parts are equivalent. Perhaps the need for equivalence is here as it appeared from childhood, due to the influence of my soul structure.

These works and the nature observation in the delta are heading for the new stage from 2006-2007, entitled “Traces on water”. It is a grandiose show to see the fusion of the aquatic universe with the vegetal and aerial one and their completion through the richness of the light reflected in many ways. I have watched closely this mirage and the result was the painting which gave the title of the exhibition. I have prepared the tracing paper with flax oil, so that the acryl flues onto it. I have reversed it for the viewer when it was displayed in frame, in order to confer it the depth additionally obtained with the help of the paper transparency, as well as to preserve the neatness, similar to the glossiness of water. “Traces on Water” is calligraphy in two colours, where black and white only mark “the traces”. The exhibition from the Old Gallery in Cluj (2007), “Traces on Water”, is the most recent stage of my personal creation and it is directly inspired from the Danube delta universe, from its micro cosmos, “another side of things”. This comprises a series of works which have the simple image of the reed as starting point, on its linear direction. The reed is explicated by drawing, an abstract design minimized only through a few forceful lines. The line is perceived, in this sense, as a background expression of life, of the simple yet everlasting energy, of perpetual movements of life essence. The delta makes this universe to be so complex and unique, it is perceived as a twinning of the three primary elements of this world: earth, water and sky (the air – in essence the light). The special light and the rich vegetation create a strong impression and make me feel the urge of representing plastically the delta. A lot of works are created on tracing paper, the technique of tint drawing, of successive super positions of transparent colours; it is an experience practiced in order to better display these reflections, undulations of water and reeds. The tracing paper crinkles at the contact with the water contained by the colour, so that when the layers dry out it creates a slightly three-dimensional effect.